Med fokus på miljø

Alle Nova Sea sine aktiviteter skal styres etter prinsippet om en bærekraftig utvikling.

Klima og miljø | 11.04.2021

Vi jobber aktivt med å finne balansen mellom hensyn miljø og produksjonsfokus for å sikre en bærekraftig drift. Hele Nova Sea skal utvikle en miljøbevissthet på og arbeide direkte etter FN bærekraftsmål og krav som er gitt i ASC-standarden. Spesielt fokuserer vi på FNs bærekraftsmål nr 12 til og med 15, i tillegg til målene 2,3,8 og 9 om sosial og økonomisk bærekraft. Nova Sea bruker sin innkjøpskraft til å påvirke leverandørleddet mot mer bærekraftige leveranser, en av eksemplene er klare kriterier ved innkjøp av fôr som er den viktigste innsatsfaktoren ved produksjon av oppdrettslaks.

Hele Nova Sea skal utvikle en miljøbevissthet på og arbeide direkte etter FN bærekraftsmål og krav som er gitt i ASC-standarden.

Alle Nova Sea sine aktiviteter skal styres etter prinsippet om en bærekraftig utvikling og gjennom målrettet fokus på bærekraftig ressursbruk skal selskapet lede an i utviklingen og være blant landets mest klimavennlige oppdrettsselskap. Nova Sea er med på utviklingen av ny og bærekraftig teknologi for matfiskproduksjon samtidig som miljø og klimamessig fotavtrykk reduseres. Et eksempel er arbeidet vi gjør med å utvikle ny offshore teknologi for oppdrett.

Nova Sea er med på utviklingen av ny og bærekraftig teknologi for matfiskproduksjon samtidig som miljø og klimamessig fotavtrykk reduseres.

Alle våre aktiviteter risikovurderes med hensyn på den belastningen det har for miljøet, gjennom dette arbeidet kartlegges vår påvirkning og nødvendige kontroll og oppfølgingstiltak iverksettes. En viktig del av arbeidet er innsatsen og fokuset vi har på rømmingsrisiko og har en av bransjens strengeste rutiner for oppfølging av og kontroll med nøter i sjø fordi vi har ingen fisk å miste.

Nova Sea skal tilstrebe en høy grad av resirkulering av avfall fra eksempelvis biologisk materiale, emballasje, nøter og flytekrager. Det skal vi gjøre gjennom egne og leverandørers aktiviteter for å sikre at vi utnytter restråstoff på best mulig måte, enten ved resirkulering av tau eller mest mulig verdiskapning av restråstoff fra fisk.

Fakta fra Nova Sea:

  • Vi reduserte scope 1-2 klimautslipp med 7300 tonn Co2 fra 2019 til 2020. Det tilsvarer omtrent hva 4500 personbiler slipper ut på et år
  • 96% av våre fôrflåter går på landstrøm eller batterihybridløsninger
  • Vi har 2 rene batteribåter i drift og en i bestilling
  • 97% av alle kasserte nøter gikk i 2020 til materialgjenvinning
  • Vi bruker ikke kobberimpregnerte nøter
Helgeland

Nova Sea AS blir stor aksjonær i Torghatten Aqua AS

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Helgeland Lovund Slakteri

BAADER og Nova Sea går i gang med banebrytende prosjekt på Lovund

FLERE HISTORIER