Nova Sea utforsker samspillet mellom havbruk og fugl

Fotavtrykket av vår produksjon er alltid i fokus og med førsteklasses assistanse fra Åkerblå har påvirkningen vår på fugl i verdensarvområdet Vega blitt kartlagt.

Klima og miljø | 13.10.2023

Lokaliteten Skogsholmen som samdriftes av Vega Sjøfarm og Nova Sea Havbruk ligger i den delen av Vega som er på UNESCOs Verdensarvliste, som har funnet veien til listen på grunn av sin store betydning for bevaring av interaksjonen mellom mennesker og ærfugl. I 2021 ble det gjennomført en omfattende fuglekartlegging og taksering på Skogsholmen, utført av den uavhengige tredjeparten Åkerblå. Ikke bare har de gjort et faglig sterkt arbeid, men de har også utviklet en ny metode som setter standarden for denne type fugle-kartlegging.

Resultatene av kartleggingen avdekker spennende funn om produksjonens påvirkning på fugleliv. Det viser seg blant annet at det er en større tilstedeværelse av fugler på anlegget i arbeidstiden, og at det er flere hekkende par og individer i området sammenlignet med referansestasjonene. Disse funnene er svært nyttige i å estimere vår produksjons påvirkning på fuglelivet i området. Blant annet kan vi konkludere at driftsstøyen fra den elektriske flåten er tilstrekkelig lav til at fugl ikke finner det forstyrrende, i tillegg til å bekrefte at våre ansatte arbeider på en hensynsfull måte. Det er en gledelig bekreftelse på at våre tiltak for å ivareta og hensynta fuglelivet har skapt et gjestmildt habitat for fugler. Dette er funn vi kontinuerlig skal fortsette å arbeide for å ivareta, og skal blant annet få en ny fôrflåte på Skogsholmen med muligheter for vannbåren fôring.

For å sikre nøyaktighet og validitet har Åkerblå benyttet to referanseområder innenfor verdensarvområdet som ligner økosystemet ved vårt anlegg så mye som mulig. Disse referansestasjonene har bidratt til å kvalitetssikre funnene i rapporten. Metoden som ble benyttet i denne kartleggingen er ny som medfører at vi ikke har direkte sammenligningsgrunnlag med andre lignede rapporter. Vi har imidlertid full tiltro til Åkerblås kompetanse og faglige styrke, og vi er sikre på at de har utført et korrekt og representativt arbeid. Variasjoner i slike rapporter kan alltids forekomme, og vi håper metoden Åkerblå har benyttet blir gjenbrukt og kan gi oss mulighet til å sette våre funn i lys av andres funn.

Rapporten i sin helhet er mulig å laste ned under, og vi oppfordrer alle fugle- og verdensarventusiaster til å ta en titt. Vi vil fortsette å engasjere oss for å bevare og hensynta det unike økosystemet ved Skogsholmen.

Helgeland

Nova Sea AS blir stor aksjonær i Torghatten Aqua AS

Klima og miljø

Intressentmøter 2023

Helgeland Lovund Slakteri

BAADER og Nova Sea går i gang med banebrytende prosjekt på Lovund

FLERE HISTORIER