Mattrygghet

Kvalitet | 11.04.2021

Vi har ansvaret for dyrevelferd og miljø, og det er vår plikt å produsere mat som er god, trygg og sunn for forbrukerne.

Nova Sea forplikter seg til å levere trygge og dokumenterbare produkter. Mattrygghet har høy prioritet og vi jobber kontinuerlig med å styrke kulturen med fokus på mattrygghet.

Vi overvåker mattrygghetsparametere under produksjonen i den hensikt å kunne sikre at vi har kjennskap til potensielle farer og sikre at våre produkter er produsert trygt og i henhold til alle relevante krav fra myndigheter, kunder og standarder.

Mattrygghet har høy prioritet i Nova Sea

Nova Sea jobber aktivt med HACCP-vurderinger av alle prosesstrinn hvor vi identifiserer farer og utvikler systemer, prosedyrer og overvåkning for å best mulig sikre mattryggheten til våre produkter. Vi sender ukentlig prøver til eksternt akkreditert laboratorium i tillegg til at vårt eget laboratorium daglig utfører mikrobiologiske analyser av fisk, produksjonsutstyr, vann, miljø og hygiene.

Nova Sea skal ha full sporbarhet gjennom hele verdikjeden, dette kontrolleres via årlige sporings- og tilbaketrekkingsøvelser.

Analyser

For å møte krav og forventninger fra kunder og myndigheter sender vi ukentlige prøver til eksternt akkrediterte laboratorium som blant annet kontrollerer kvalitet, hygiene, mattrygghet og fiskehelse. Våre egne laboratorier utfører også daglige mikrobiologiske analyser av fisk, produksjonsutstyr, vann, miljø og hygiene. Slike analyser er viktige for å dokumentere og kontrollere produktkvalitet, hygiene og matsikkerhet.

Etikk

Anerkjennelse og tillit er grunnleggende forutsetninger for vellykket forretningsvirksomhet. Nova Sea ønsker å være en seriøs og ansvarlig aktør i forhold til forretningsforbindelser og samfunnet generelt. Nova Sea’s virksomhet stiller store krav til forsiktighet, ærlighet og nøyaktighet.

Klima og miljø

Intressentmøter høst 2021

Menneskene

Vil tilbake år etter år: – Vi har blitt tatt imot som helter og fått venner for livet!

Helgeland

Den nye fôrflåten har endelig ankommet Træna

FLERE HISTORIER